איחוד וחלוקה – טבלאות הקצאה איזון

 

 

תכנית איחוד וחלוקה הינה אמצעי לתכנון שטחי קרקע חדשים. היא מתבקשת ונדרשת במקום בו החלוקה הקיימת איננה מאפשרת פיתוח השטח וניצולו הרציונלי, לטובת בעלי הקרקע ולטובת הציבור (מתוך בג"צ 4914/91, 5063/91 אירני רון נ' שר הפנים ואח' (פ"ד 414, 749).

 

מתוך דברי הסבר לתקן מספר 15.0 של מועצת שמאי המקרקעין - 

(פירוט מזערי ב"טבלת הקצאה ואיזון" הנערכת לתכנית איחוד וחלוקה).

סעיף 122 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 קובע שבחלוקה שלא הושגה עליה הסכמה של כל הבעלים הנוגעים בדבר, יחולו עליה בין הדרישות המיוחדות הבאות.

כל מגרש שיוקצה יהיה קרוב ככל האפשר למקום בו היה קודם מגרשו של מקבל ההקצאה.

שוויו של המגרש שיוקצה לשווים של סך כל המגרשים החדשים ויכולים להיות, ככל האפשר, כשוויו של המגרש הקודם של מקבלי ההקצאה לשווים של סך המגרשים.

לא הייתה אפשרות לשמור על מלוא היחסים, יקבל את ההקצאה זכאי לקבל את ההקצאה המקומית שכר הפרש, ומקבל ההקצאה ששווי מגרשו החדש גבוה משוויו של המגרש הקודם, חייב לשלם לוועד המקומי את ההפרש.

 

מהי טבלת הקצאה ואיזון?

(מתוך מצגת של השמאי הממשלתי 28/05/2008)

 

חלק ממוצר תכנוני ייחודי (תכנית איחוד וחלוקה) שמאפשר תכנון יעיל במקומות בהן החלוקה הקיימת איננה מאפשרת ניצול יעיל של המקרקעין, זאת ע"י איחוד לתא שטח אחד, תכנונו וחלוקתו מחדש.

הטבלה נערכת על פי עקרונות כלכליים (בדומה לחברת מניות). לכל בעלים נשמר השווי היחסי מסך שווי הקרקע בכל אחד ממצבי התכנון (מהמצב הקודם ומהמצב המוצע).

בחלוקה מחדש נעשה ניסיון להקצות קרקע קרובה ככל שניתן לחלקת המקור ולהימנע מתשלומי איזון בכסף.

הטבלה היא למעשה תוצר שומתי ומבצע אותה שמאי מקרקעין מוסמך.

 

משרדנו בעל ניסיון של שנים רבות בהכנת טבלאות הקצאה ואיזו תכניות איחוד וחלוקה עבור וועדות לתכנון ולבניה. 
שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין