הפקעות

 

הפקעת מקרקעין היא רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין ע"י המדינה או ע"י גוף ציבורי מטעם המדינה לרוב כנגד תשלום פיצויים.

הפקעה פוגעת ביכולת של בעל הזכות במקרקעין להחזיק בו או להנות ממנו בכל דרך כפי שנהג עד למועד ההפקעה, כלומר קיימת פגיעה בזכות הקניין של האדם.

מנגד, לציבור קיים אינטרס להעביר לידיו את הזכויות במקרקעין רק לצורך חיוני ציבורי.

זכות הקניין הוכרה תמיד כזכות יסוד של האזרח ובשנים אף עלה מעמדה בחוק יסוד כבוד וחירותו.

בהתנגשות שבינה לבין האינטרס הציבורי בביצוע ההפקעה גובר לרוב האינטרס הציבורי והמקרקעין מופקעים לטובת הציבור. 

 

בישראל קיימים דינים רבים המקנים לרשויות שונות סמכות להפקיע את מקרקעי הפרט לטובת הציבור. 

 

בין דיני ההפקעות הנפוצים ביותר -

 

פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) – 1943

הפקודה מקנה בידי שר האוצר ובידי מי שהוסמכו על ידיו, סמכויות הפקעה המאפשרות לו לרכוש

זכויות במקרקעין ללא הסכמת הבעלים, לצמיתות לתקופה מוגבלת

 

הפעלת סמכות ההפקה שבפקודה אינה מותנית בייעוד המקרקעין לפי תכנית בנין עיר

כשהרשות המפקיעה תרצה לממש אותה מטרה ציבורית שלשמה הופקעו המקרקעין, יהיה עליה לדאוג להתאמת תכנית בנין עיר למטרה עמדת המבוקשת

 עפ"י הפקודה ניתן להפקיע עד 25% משטח חלקה ללא תשלום פיצויים לבעלי הזכויות במקרקעין

 

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) – 1943

.הפקודה מקנה לשר התשתיות הלאומיות סמכות להפקיע מקרקעין לצרכי דרכים

.מכוח הפקודה חברות התשתית מבצעות הפקעות במקרקעין לצורך סלילת דרכים והרחבתן

 

חוק התכנון והבניה – התשכ"ה 1965

.החוק מקנה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה סמכות להפקיע מקרקעין לצרכי ציבור

 :הפקעה זו מבוצעת בשני שלבים

1. שינוי ייעוד המקרקעין לצרכי ציבור

2. הפקעת המקרקעין בייעוד לצרכי ציבור - בהתאם להוראות החוק ניתן להפקיע עד 40% משטח החלקה 

    ללא תשלום פיצויים. 

 

.תפקידו של שמאי המקרקעין חשוב והכרחי הן לגוף המפקיע והן לבעל הזכויות במקרקעין המופקע

,שמאי המקרקעין הוא מומחה להערכות שווי הפגיעה בזכויות הבעלים, מומחה לדיני ההפקעות

מעורה במדיניות הגוף המפקיע, בעל הידע הנוסף לקיום משא ומתן עם בעלי הזכויות ומומחה להערכת

סכומי הפיצויים שנדרש לשלם (באם נדרש).

משרדנו בעל ניסיון של שנים רבות בתחום הפקעות מקרקעין וליווי פרוייקטי תשתית לאומית.

 

בין לקוחותינו:

  •  חברות התשתיות הלאומיות בישראל
  •  ועדות מקומיות לתכנון ולבניה
  •  בעלי קרקע ויזמים פרטיים

 

 
 
שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין